1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Zakupowej prowadzonej przez firmę MONIKA TRUDNOS M&T, zwaną w dalszej części Sprzedawcą, pod adresem http://zoohurtownia.pl oraz warunki sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcą na rzecz Kupującego, przy użyciu systemu zamówień B2B.

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

1.3. Sprzedaż przy użyciu systemu zamówień B2B dokonywana jest wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, w rozumieniu art. 431 k.c. działających w branży zoologicznej, tj. w szczególności sklepów zoologicznych, hurtowni zoologicznych, sklepów spożywczych i ogrodniczych z działem zoologicznym oraz firm usługowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z branżą zoologiczną, zarejestrowanych w systemie zamówień firmy MONIKA TRUDNOS M&T, dokonujących zakupów wyłącznie związanych z prowadzoną przez nich działalnością.

1.4. Korzystanie przez Kupującego z systemu zamówień B2B jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

1.5. Klient korzystający z systemu zamówień B2B składa oświadczenie, że:

a. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

b. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;

2. DEFINICJE

2.1. Dzień roboczy - dzień nie będący ustawowo wolny od pracy, z wyłączeniem soboty.

2.2. Formularz rejestracyjny - formularz udostępniany przez Sprzedawcę na Platformie Zakupowej, który przedsiębiorca chcący zostać Klientem firmy MONIKA TRUDNOS M&T wypełnia w celu rejestracji w bazie Kupujących.

2.3. Formularz zamówienia - formularz dostąpmy na Platformie Zakupowej, umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dokonanie wyboru produktów, określenie warunków płatności i dostawy.

2.4. Formularz reklamacyjny - formularz dostępny na Platformie Zakupowej, umożliwiający zgłoszenie reklamacji przez Kupującego.

2.5. Konto - konto Klienta w systemie zamówień B2B, utworzone poprzez rejestracją dokonaną przez Klienta, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach, fakturach VAT i rozrachunkach.

2.6. Koszyk - element oprogramowania w systemie zamówień B2B, umożliwiający ustalenie i modyfikacją zamawianych przez Kupującego produktów.

2.7. Kupujący - przedsiębiorca, działający w branży zoologicznej

2.8. Produkt/towar - dostępna w systemie zamówień B2B Sprzedawcy rzecz ruchoma, będąca przedmiotem sprzedaży.

2.9. Regulamin - niniejszy Regulamin Platformy Zakupowej B2B.

2.10. Sprzedawca - MONIKA TRUDNOS M&T, Piła 19, 26-200 Końskie, NIP: 658-172-91-30, nr REGON: 361641357, nr tel. 732-689-022, www.zoohurtownia.pl, adres e-mail: biuro@zoohurtownia.pl.

2.11. System zamówień B2B - system informatyczny, stosowany przez Sprzedawcą w celu dokonywania sprzedaży, w tym skradania zamówień przez Kupującego, za pośrednictwem Internetu.

2.12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów, zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem systemu zamówień B2B.

2.13. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

3. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Do korzystania z systemu zamówień B2B, niezbędne jest spełnienie przez system informatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. konto poczty elektronicznej (e-mail);

b. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

c. włączona obsługa plików Cookies.

4. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SYSTEMU ZAMÓWIEŃ B2B

4.1. Warunkiem korzystania z Platformy Zakupowej B2B i składania zamówień w systemie zamówień B2B jest dokonanie przez Klienta rejestracji.

4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na Platformie Zakupowej B2B.

4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody przez Kupującego na treść Regulaminu i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres e-mail zostanie Kupującemu przesłany indywidualny login oraz hasło, niezbędne do korzystania z systemu zamówień B2B.

4.5. Korzystając z systemu zamówień B2B, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b. korzystania z Platformy B2B w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. korzystania z Platformy B2B w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

5.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego w systemie zamówień B2B następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

5.3. Wypełnienie formularza zamówienia następuje poprzez dokonywanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane wskazówki oraz informacje dostępne na Platformie Zakupowej B2B Sprzedawcy.

5.4. Przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza zamówienia w systemie B2B, stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.5. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcą zgodnie z kolejnością ich wpływu do systemu zamówień B2B.

5.6. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji całości lub części zamówienia, w przypadku stwierdzenia wyczerpania zamówionego towaru przy kompletowaniu zamówienia.

5.7. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

5.8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury VAT), obejmującego skompletowany towar.

5.9. Zamówienia przygotowywane są do odbioru osobistego lub wysyłki w przeciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia, a w przypadku przesyłek paletowych, w przeciągu 72 godzin. Zamówienia złożone w piątek, sobotą lub inny dzień ustawowo wolny od pracy realizowane są od początku następnego tygodnia.

5.10. W przypadku jakichkolwiek zaległości płatniczych, zamówienia danego Klienta, nie będą realizowane do czasu uregulowania zaległości.

6. CENA I KOSZTY DOSTAWY

6.1. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej, w dniu wystawienia faktury, stawce, z zastrzeżeniem punktu 6.2. poniżej.

6.2. Ceny produktów nie uwzględniają:

a. rabatów przyznanych Klientowi;

b. kosztów dostawy produktów do Klienta.

6.3. Koszt dostawy transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski wskazany jest na stronie Platformy Zakupowej B2B .

6.4. Przy zamówieniu o wartości powyżej 200 zł brutto, wysyłka jest realizowana na koszt Sprzedawcy, przy czym nie dotyczy to produktów niestandardowych, przesyłek wielkogabarytowych, paletowych oraz o małej wartości, przekraczających standardową wagą.

6.5. Dla uniknięcia wątpliwości, dostawa realizowana na koszt Sprzedawcy dotyczy jednorazowej wysyłki. W przypadku braku odbioru przez Klienta zamówienia przesłanego na koszt Sprzedawcy, ponowna wysyłka tego zamówienia, będzie podlegała opłacie wg zasad opisanych w pkt 6.3. niniejszego Regulaminu.

6.6. W przypadku zamówień na produkty niestandardowe (w tym m.in. żwirki i piaski dla kotów, neutralizatory, piaski dla ptaków i gryzoni, siana, ściółki, inne podłoża dla gryzoni, ptaków, gadów, itp., żwiry i inne podłoża akwarystyczne oraz inne, opata za dostawą ustalana jest indywidualnie.

7. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

7.1. Płatność za zakupione produkty może być dokonywana w następujących formach:

a. gotówką w przypadku odbioru osobistego towarów przez Kupującego;

b. za pobraniem w przypadku dostawy transportem własnym przez Sprzedawcą lub przez firmą kurierską;

c. przelewem przed dostawą na podstawie dokumentu przekazanego przez pracownika firmy MONIKA TRUDNOS M&T (przedpłata).

7.2. Dostawa zamówionych produktów następuje:

a. przez odbiór osobisty Kupującego w siedzibie Sprzedawcy

b. na adres Klienta podany w formularzu rejestracyjnym:

- transportem własnym Sprzedawcy

- za pośrednictwem firmy kurierskiej, przy czym w każdym wypadku, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru sposobu realizacji dostaw, kierując się wglądami ekonomicznymi.

8. REKLAMACJE PRZESYŁEK I PRODUKTÓW

8.1. Zakupione u Sprzedawcy towary nie podlegają zwrotom lub wymianie.

8.2. Sprzedawca odpowiada tylko za wady fizyczne, istniejące w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem ich zgłoszenia zgodnie z pkt. 8.4.

8.3. W przypadku towarów, dla których została udzielona gwarancja przez producenta lub importera, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i wówczas do rozpatrzenia reklamacji właściwy jest gwarant.

8.4. Wszelkie reklamacje jakościowe i ilościowe zamówionych produktów należy zgłosić maksymalnie do 24 godzin od momentu dostawy, posługując się formularzem reklamacyjnym, znajdującym się na Platformie Zakupowej B2B.

8.5. Kupujący jest obowiązany dostarczyć na swój koszt wadliwy towar wraz z dowodem zakupu klienta końcowego: w przypadku towarów objętych rękojmią - do firmy MONIKA TRUDNOS M&T, zaś w przypadku towarów, dla których została udzielona gwarancja - do siedziby gwaranta (producenta, importera).

8.6. Sprzedawca rozpoznaje reklamacją w ramach rękojmi w terminie do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Hurtowni.

8.7. Zasady reklamacji dotyczących dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej:

a. kupujący jest zobowiązany każdorazowo do zbadania stanu dostarczonej przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej, dostarczającego przesyłkę;

b. w przypadku powstania wątpliwości u Kupującego co do stanu towaru znajdującego się w paczce, jak również samej paczki, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej (blankiety w/w protokołów posiada kurier), a także dokumentacji fotograficznej;

c. protokół szkody oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz dokumentacja fotograficzna jest podstawą reklamacji uszkodzonego w transporcie towaru;

d. brak protokołu szkody, jak również pokwitowanie odbioru paczki nie stwierdzające uszkodzenia, uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych za szkody w transporcie.

9. ZASTRZEŻENIA

9.1. Zdjęcia produktów oraz opis zawartości opakowania mają charakter poglądowy i mogą się różnią od stanów rzeczywistych.

9.2. Rzeczywiste informacje o produkcie zawarte są na opakowaniu danego produktu oraz w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z dokonywanymi zakupami jest MONIKA TRUDNOS M&T, Piła 19, 26-200 Końskie, NIP: 658-172-91-30, nr REGON: 361641357, nr tel. 732-689-022, www.zoohurtownia.pl, adres e-mail: biuro@zoohurtownia.pl. (dalej „Sprzedawca”); Przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne do:

a. wykonania umowy sprzedaży, w tym do:

- umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością Sprzedawcy oraz z zawieranymi umowami sprzedaży drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Sprzedawcy;

- kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez Sprzedawcą działalności;

- realizacji umowy w ramach działalności Sprzedawcy;

- obsługi reklamacji przez Sprzedawcą;

b. wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych;

c. prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Sprzedawcy lub usług bądź towarów osób trzecich;

d. kontaktowania się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za zgodą Klienta - przez e-mail oraz telefon;

e. windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

f. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,

g. w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta - w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

10.2. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy.

10.3. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

10.4. Kupującemu przysługują niżej wymienione uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikające obowiązujących przepisów prawa:

a. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

b. prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcą danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.5. Dane osobowe Kupujących są udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi IT oraz usługi księgowe, audytowe i kurierskie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, dane osobowe Kupujących będą przekazywane organom publicznym.

10.6. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres:

a. obowiązywania umowy zawartej z Kupującym, świadczenia usług na rzecz Kupującego,

b. po zakończeniu współpracy, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

10.7. Administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób nie powodujący żadnych skutków prawnych wobec Kupującego. Profilowanie danych osobowych przez Sprzedawcą polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kupującym, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

11.2. Sądem właściwym dla sporów związanych z korzystaniem z Platformy Zakupowej B2B jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11.3. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Sprzedawca będzie zamieszczał informacją na swojej Platformie Zakupowej B2B.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj przepisy kodeku cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych ustaw.

11.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2018 r.